Referenties overheden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van subsidieaanvragen die met succes zijn gerealiseerd door onze adviseurs.

Project: Ontwikkeling van Landschapspark Borsele
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Borsele
Subsidieregeling: Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP 3 – LEADER)
Toegekende subsidie: € 125.000

Projectomschrijving:
Borsele is nu overloopgebied van het kusttoerisme, maar wil gezamenlijk met ondernemers en stakeholders meer proactief acteren om Borsele te onderscheiden en eenduidig op de kaart te zetten, bekendheid te genereren, het bezoekersaantal te laten toenemen en de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.

De gemeente Borsele is momenteel geen drukbezochte toeristische bestemming. De gemeente is een overloopgebied voor het massatoerisme uit de kustgebieden, maar wordt nog onvoldoende (h)erkend als parel die je móet bezoeken. De gemeentegrenzen overlappen immers bijna volledig met de grenzen van het Nationale Landschap De Zak van Zuid-Beveland. In dit landschap vindt men authentieke dorpen, kreken, boomgaarden, landbouw en de oevers van de Westerschelde die het ontdekken waard zijn.

Binnen de gemeentegrenzen zijn veel (agrarische) ondernemers actief. Deze zoeken altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, maar gebrekkige samenwerking en onvoldoende steun vanuit de gemeente belemmerden dat. Omdat de gemeente in de komende jaren wordt geconfronteerd met krimp, is een goede economische motor onmisbaar om de gevolgen hiervan tegen te gaan en de leefbaarheid en sociale cohesie in stand te houden en te versterken.

De versnippering in de gemeente met individuele ondernemers, dorpen en landschappen vraagt om gemeenschappelijke verbindingen om daarmee de gemeente te profileren als samenhangend geheel.

Daarom is de gemeente met ondernemers, burgers en andere stakeholders aan de slag gegaan met een serie bijeenkomsten en werkgroepen. Deze hebben geleid tot een actieplan voor de vorming van het Landschapspark Borsele.

De doelstelling van de ontwikkeling van het Landschapspark Borsele: ‘Het landschap, de natuur en alles wat zich binnen het gebied aan kernen, attracties en voorzieningen bevindt wordt structureel verbonden als één geheel: het Landschapspark Borsele.’

Mede dankzij de POP3 LEADER subsidie van de EU is het mogelijk dit project te realiseren. Manon van Maldegem van de Gemeente Borsele vertelt: “Prior Subsidieadvies heeft ons enorm geholpen. De subsidieaanvraag moest onverhoopt op erg korte termijn worden ingediend. Mede door hun grote inspanning was alles keurig op tijd af. Bij de uitvoering van het project helpen ze met de administratie en alle verplichte zaken. We kunnen ze altijd benaderen als we vragen hebben over de subsidie.” Prior Subsidieadvies heeft reeds met meerdere projecten bewezen een toegevoegde waarde te zijn in het aanvragen van POP subsidies, waarvan het Landschapspark Borsele één project is.

                                                       

Project: de bouw van een multifunctionele Brede school
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Kapelle
Subsidieregeling: Beleidsprogrammering Sociale Zorg (Provincie Zeeland)
Toegekende subsidie: € 150.000

Projectomschrijving:
In plaats van renovatie en nieuwbouw op huidige locaties voor verschillende voorzieningen in Kapelle, was besloten een nieuwe, multifunctionele Brede school te realiseren op een nieuwe locatie aan de Vroonlandseweg. Het doel van dit project was om samenwerking tussen verschillende voorzieningen te optimaliseren en nieuwe verbindingen te creëren door het oprichten van één gezamenlijke locatie voor basisschool OBS de Moolhoek, de Bibliotheek en Kinderopvangorganisatie Kibeo/Wiedewei. De Brede school, die reeds gerealiseerd is, dient als ontmoetings- en dienstencentrum, waarin afgestemd op de lokale behoefte mogelijkheden zijn voor bijv. kinderopvang, seniorenactiviteiten, cursussen en verenigingen.

De bouw van de Brede school is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Beleidsprogrammering Sociale Zorg van de Provincie Zeeland, welke €150.000,- subsidie beschikbaar stelde voor de realisatie van het pand. Deze subsidie was in de periode 2004-2008 onderdeel van het beleidsprogramma van de Provincie Zeeland om maatschappelijke en sociale vraagstukken aan te pakken. Met de begeleiding van Prior Subsidieadvies is het subsidietraject succesvol verlopen en is de nieuwe Brede school gerealiseerd conform de vereisten van de subsidieverstrekker. Inventarisatie, indiening en (eind)verantwoording zijn door Prior verzorgd voor de Gemeente Kapelle. Beleidsmedewerker Sociaal Domein Adri de Kok vertelt: “Prior heeft ons volledig ontzorgd. Dankzij hen hoefden wij niet na te denken of dingen daadwerkelijk gedaan werden. Het was heel prettig samenwerken.

                                      

Project: Archeologisch museum Aardenburg
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Sluis
Subsidieregeling: POP3 LEADER en diverse fondsen

Projectomschrijving:
Aardenburg is een klein stadje in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Als oudste stad van Zeeland beschikt de plek over veel historie die tentoongesteld wordt in het archeologisch museum. Daarnaast beschikt Aardenburg over de historische Sint Baafskerk.

Vanwege de krimp werd het plan ‘Aardenburg ontdekt’ opgesteld waarbij door samenwerking en nieuwe verbindingen aan te gaan het welzijn en de welvaart van bewoners in Aardenburg werd verbeterd en de sociale cohesie werd versterkt. Om de doelstelling te behalen werd er gebruik gemaakt van de sterke punten van Aardenburg:

  • De ligging in een cultureel, landschappelijk en historisch relevant gebied;
  • Beeldbepalende en unieke architectuur van de stad en specifiek de Sint Baafskerk.

‘Aardenburg ontdekt’ creëert fysieke, sociale en virtuele verbindingen door gebruik te maken van de synergie tussen de Sint Baafskerk en het Archeologisch Museum, waarmee deze als vliegwiel voor het vormen van andere, nieuwe verbindingen kan fungeren. Het project behelst o.a. het vernieuwen van het museum en het combineren hiervan met de Sint Baafskerk.

Prior Subsidieadvies begeleidt en adviseert de gemeente Sluis in de uitvoering van het verwerven van subsidies en bijdragen van de diverse subsidieverstrekkers en fondsen. In augustus 2018 is bekend gemaakt dat het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie zal verstrekken in het kader van POP3 LEADER. Bovendien wordt er een beroep gedaan op donaties van verschillende fondsen en stichtingen. In dit project kan Prior derhalve haar expertise toepassen op het gebied van ‘gestapelde’ financiering.

Het combineren van meerdere geldverstrekkers is zeer nuttig voor zowel grote als kleinere projecten. Er zijn namelijk talloze mogelijkheden in de wereld van subsidies, waardoor men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Prior Subsidieadvies heeft de ervaring en expertise om u te begeleiden in deze wereld.

                                                                                         

Project: Gebiedsontwikkeling/recreatiezone in Wolphaartsdijk
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goes
Subsidieregeling: POP3 LEADER
Toegekende subsidie: € 150.000,-

Projectomschrijving:
De gezamenlijke visie op het recreatiegebied van ondernemers, belanghebbenden en de gemeente Goes beoogt te beantwoorden hoe in de recreatiezone Wolphaartsdijk meer samenwerking in de vrijetijdseconomie kan worden gecreëerd en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied kan worden vergroot.

In de huidige situatie is er maar één plek met de potentie voor het vormen van een sterke verbinding en dat is de zone rond het havenplateau. Dit wordt zowel door de inwoners als ondernemers in Wolphaartsdijk erkend.

Door gezamenlijk de ruimtelijke uitstraling van het gebied te verbeteren en eenheid te creëren, wordt de beleving (voor toerist, ondernemer en inwoner) versterkt! De versterking van het gebied kan slechts verwezenlijkt worden door ruimtelijk en financieel te investeren in een kwaliteitsverbetering daarvan.

Prior heeft de gemeente Goes begeleid en geadviseerd bij het uitvoeren van de subsidieaanvraag in het kader van POP3/Leader. Bovendien begeleidt Prior de Gemeente Goes in het vervolgtraject na toekenning van de subsidie. Mede dankzij de toegekende subsidie worden meerdere kruisen toegangspunten verfraaid, informatieborden geplaatst, verscheidene fiets- en wandelroutes opgewaardeerd en nieuwe routes aangelegd.

                                                                                         

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid