Referenties non-profit

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van subsidieaanvragen die met succes zijn gerealiseerd door onze adviseurs.

Project: Subsidiebegeleiding m.b.t. Interreg SHINE 2 Zeeën
Uitgevoerd in opdracht van: Clavis
Subsidieregeling: SHINE; Interreg 2 Zeeën

Projectomschrijving:
Clavis is een woningcorporatie gevestigd in Terneuzen. De organisatie verhuurt ca. 2.500 woningen in Terneuzen en Sluiskil en zet zich in als maatschappelijke onderneming op de woningmarkt. De energie-efficiëntie van de huizen was tot voor kort niet voldoende: de helft van de huizen had een zeer slechte energiescore van D of lager. Clavis heeft dankzij de toegekende subsidie in het kader van het Interreg subsidieprogramma de energiezuinigheid van de huizen tot een hoger niveau weten te brengen (het bereiken van de BEN-niveau of Bijna Energie Neutraal).

Prior Subsidieadvies heeft Clavis na het toekennen van de subsidie begeleid en geadviseerd bij de (uitvoering van de) projectadministratie ten behoeve van het SHINE-project. Het doel was het succesvol doorlopen van het controlesysteem van de subsidieverlener. De taken bestonden o.a. uit het begeleiden en adviseren bij:

  • De inrichting en opzet van de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle);
  • Het (mede)opstellen van de diverse rapportages;
  • Uitvoering van de administratie zoals voorgeschreven door de subsidieverstrekker;
  • Ondersteuning bij de afronding aan het eind van de subsidieperiode;
  • Ondersteuning bij overige vragen die door de subsidiegever gesteld worden.

 

Project: World Peace Flame in Vlissingen
Uitgevoerd in opdracht van: Stichting Wereld Vredesvlam Vlissingen
Subsidieregeling: diverse fondsen

Projectomschrijving:
Op zaterdag 15 september 2018 is de Wereldvredesvlam op het Bellamypark in Vlissingen ontstoken. Daarmee realiseert Stichting Vredesvlam Vlissingen samen met de World Peace Flame Foundation een droom: inspireren tot het verspreiden van vrede in jezelf, in de omgeving van Vlissingen en in de wereld. De World Peace Flame, de overkoepelende organisatie die wereldwijd activiteiten ontplooit, wil haar doelstelling bereiken door activiteiten op het gebied van educatie en door ondersteuning van vredesinitiatieven.

In dit project heeft Prior Subsidieadvies haar expertise kunnen gebruiken van het ‘stapelen’ van meerdere subsidies en donaties. Vaak zijn organisaties zich niet bewust van de vele mogelijkheden en financieringsbronnen die beschikbaar zijn voor hun project. Dankzij diverse fondsen, zoals het Rabobank Sociaal Maatschappelijk Fonds, Stichting Moerman Promotie en Stichting van de Sande is het ontsteken van een vredesvlam in Vlissingen mogelijk gemaakt.

                                                                                     

Project: Realisatie van een dorpshuis te Waarde 
Uitgevoerd in opdracht van: R&B Wonen en Gemeente Reimerswaal
Subsidieregeling: POP2 LEADER en Beleidsprogrammering Sociale Zorg (Provincie Zeeland)
Toegekende subsidie: 
€ 300.000,-

Projectomschrijving:
Woningcorporatie R&B Wonen is met circa 4300 woningen een van de belangrijkste verhuurders in de Zeeuwse gemeenten Borsele en Reimerswaal. Ter uitbereiding heeft de organisatie enkele nieuwbouwprojecten gestart waarbij men de nadruk ligt op duurzaam en energiezuinig door o.a. zonneboilers en warmtepompen te installeren. Begin 2005 is een projectgroep ‘Meer’ Waarde aan de slag gegaan om een dorpsontwikkelingsplan te schrijven voor het dorp Waarde. Aanleiding was de constatering dat de basisvoorzieningen in het dorp – zoals in veel andere kleine kernen – onder druk staan en dreigen te verdwijnen.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat een volwaardig multifunctioneel gebouw in de dorpskern is gerealiseerd om zo de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.

Belangrijk aspect van het project is de concentratie van een ontmoetingsplaats, een spreekuurlocatie, continuering van een supermarktfunctie, een medicijn afhaalpunt, realisatie van een nieuwe gymzaal en het geschikt maken voor nieuwe onderwijsvormen, zoals een Brede school.

Jobien Vermue van de Gemeente Reimerswaal hierover: “Prior Subsidieadvies heeft ons op de diverse subsidiemogelijkheden, zowel Europese als van de Provincie Zeeland, voor dit project gewezen. Reeds eerder heeft Prior voor de Gemeente Reimerswaal succesvol een subsidieproject verzorgd t.b.v. de Oesterputten in Yerseke.”

Peter Sandee van R&B Wonen vult aan: “De persoonlijke en hands-on begeleiding gedurende het gehele traject was zeer waardevol voor ons. Het project heeft een lange aanloopgeschiedenis gekend en was uiterst complex. Prior heeft ons hier doorheen geholpen en goed ter zijde gestaan over o.a. Europese wet- en regelgeving waaraan we voor de subsidie dienden te voldoen. We hebben hierdoor de toegekende subsidies maximaal weten te benutten.”

Prior heeft voor R&B Wonen eerder o.a. een uitgebreide subsidiescan uitgevoerd om vast te stellen of de investeringen in aanmerking komen voor (Europese) subsidies en fiscale regelingen als de Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarnaast is belicht of en hoe de woningcorporatie meer gebruik kan maken van subsidieregelingen.

                                                                                                                         

Project: Inrichting Dorpscentrum Biggekerke 
Uitgevoerd in opdracht van: Stichting Dorpscentrum Biggekerke
Subsidieregeling: Diverse fondsen
Toegekende subsidie: 
ca. € 53.000,-

Projectomschrijving:
Biggekerke is een kern in de gemeente Veere, Zeeland. In het dorp is sprake van een grote sociale samenhang en een hechte gemeenschap. Het hart van het dorp bestaat uit het dorpscentrum en de basisschool. Echter, deze voldoen niet meer aan de huidige standaard om de rol van dorpshart/ontmoetingscentrum te vervullen.

In 2015 is het besluit genomen tot de realisatie van een nieuw dorpscentrum en school in één gezamenlijk gebouw. In verband met deze ontwikkeling zijn eind 2016 het bestaande dorpscentrum en het schoolgebouw reeds gesloopt, om plaats te maken voor het nieuwe, multifunctionele gebouw. Het gedeelde gebruik versterkt zowel het dorpscentrum als de school.

                                                            

Het algemene doel van dit project is het benutten van kansen door het fysiek vormgeven van de samenhang in het dorp (en de omgeving) en zo de leefbaarheid te optimaliseren. Om de leefbaarheid voor de bewoners, bezoekers en passanten te verbeteren is een nieuwe ontmoetingsplek in het hart van het dorp noodzakelijk.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan waarbij de dorpscentrumfunctie wordt verplaatst en samen met de school wordt gerealiseerd in één multifunctionele accommodatie.

Prior Subsidieadvies heeft voor dit project de subsidieaanvragen verzorgd, waardoor de inrichting van het dorpscentrum gerealiseerd kan worden. Bovendien zal Prior de verdere verantwoordingstrajecten van de verschillende fondsen begeleiden om de donaties optimaal te benutten. Het geld zal worden besteed aan meubilair voor de verschillende ruimtes die het gebouw rijk is (aula, vergaderzalen, jeugdhonk, terras, etc.).

                                                                                 

Project: Uitvoering dorpsvisie Retranchement
Uitgevoerd in opdracht van: Dorpsraad Retranchement en Stichting d´Ouwe Kerke
Subsidieregeling: POP3 LEADER & diverse fondsen
Toegekende subsidie:
 € 215.000,-

Projectomschrijving:
De uitbreiding van het Zwin is voor de bewoners van Retranchement aanleiding geweest om een dorpsvisie op te stellen om gezamenlijk de uitdaging om de leefbaarheid en identiteit van Retranchement te kunnen versterken. Doel van dit project is het benutten van kansen door het fysiek vormgeven van de samenhang tussen dorp en zee (kustgebied) en het stimuleren van de beleving “natuur” en “historie”, met kansen voor recreatie en toerisme en zo de leefbaarheid te optimaliseren. Als onderscheidend vermogen dient Retranchement zich neer te zetten als dorp aan het Zwin – Retranchement aan Zee!

Prior Subsidieadvies heeft de dorpsraad van Retranchement begeleid en geadviseerd bij de uitvoering van de subsidieaanvraag in het kader van POP 3 LEADER en diverse fondsen ten behoeve van het project. Dankzij de toegekende subsidie kunnen de plannen uit de dorpsvisie worden gerealiseerd.

Concrete voorbeelden zijn de plaatsing van voorzieningen als bankjes, prullenbakken en picknicktafels in openbare ruimtes, vernieuwing van het meubilair van het dorpshuis en de organisatie van activiteiten in het dorp.

Het meest in het oog vallende plan was de uitbreiding van de voormalige kerk en de transformatie naar het dorpshuis van Retranchement. Aanvullend kwam het project naast de POP3 subsidie ook in aanmerking voor donaties van diverse fondsen, zoals het Oranje Fonds, het VSB Fonds en het Rabobank Stimuleringsfonds. Ook deze aanvragen zijn door Prior gerealiseerd, waardoor men dankzij de extra toegekende middelen de transformatie van de kerk kan realiseren.

                                                  

Project: Kinderen maken muziek & Muziek moet je doen
Uitgevoerd in opdracht van: Showkorpsen Axel en Diverse basisscholen in Zeeland
Subsidieregeling: Fonds Cultuur Participatie & Oranje Fonds
Toegekende subsidie:
Totaal € 130.000,-

Projectomschrijving:
Axel is een kleine kern in de regio Zeeuws-Vlaanderen waar sprake is van krimp. Om de leefbaarheid van de gemeenschap te behouden en om de cultuuren erfgoededucatie een impuls te geven, heeft Prior Subsidieadvies namens de stichting beheer showcorpsen Axel het initiatief genomen om, in samenwerking met basisscholen uit de regio en Toonbeeld (de muziekschool), muzieklessen/cursussen te geven, bedoeld voor het enthousiast maken van circa 175 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar voor het gezamenlijk maken van muziek. Hiervoor is een subsidieaanvraag verzorgd in het kader van het subsidieprogramma “Kinderen maken muziek” (Oranjefonds en Fonds Cultuur Participatie).

Het resultaat is dat na de projectperiode de kinderen door blijven gaan met muziek en het bespelen van een instrument en er door deze kunst en cultuur uitingen een gezamenlijke deler ontstaat binnen de Axelse samenleving.

Daarnaast hebben we om de kennis van muziekonderwijs naar een hoger niveau te tillen en te borgen, voor diverse basisscholen een subsidie aangevraagd op basis van het programma “Muziek moet je doen”. Leerkrachten worden zo in staat gesteld om de eigen vaardigheden te vergroten. Zo wordt de scholen de mogelijkheid geboden door de inzet van gespecialiseerde muziekdocenten het onderwijs te verrijken.                                               

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid