Er is een nieuwe openstelling van de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI) gepubliceerd, deze openstelling is gericht op energie-innovaties in de glastuinbouw.

Het doel van de regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI) is het stimuleren van investeringen in de glastuinbouw die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie of de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen.

Subsidie is beschikbaar voor (samenwerkingsverbanden van) glastuinbouwondernemingen. Dit zijn landbouwondernemingen met glasopstanden.

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in een kas of een kasenergiesysteem:

  • die tot energie-efficiëntie leiden; of
  • die de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen van de glastuinbouwonderneming bevorderen.

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten voor een grote onderneming en 40% van de subsidiabele kosten voor een middelgrote of kleine onderneming tot een maximumbedrag van € 1,5 miljoen.

Aanvragen kunnen van 17 april 2023 tot en met 26 mei 2023 worden ingediend. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen.

Neem contact met ons op: 0118-674074 of info@prioradvies.nl