Werkwijze

De subsidiedienstverlening van Prior Subsidieadvies beslaat het volledige traject van inventarisatie van subsidiemogelijkheden tot en met de eindverantwoording. Onze werkwijze bestaat dan ook uit de volgende stappen/activiteiten:

Z

Oriëntatiefase

• Informatieverzameling door oriënterende gesprekken om goed inzicht te krijgen in uw lopende en toekomstige activiteiten en de organisatiestructuur.

Z

Inventarisatiefase

• Inventariseren van subsidiemogelijkheden: het opstellen van een subsidiescan met alle relevante subsidiemogelijkheden.

• Toetsen van de slagingskans van de subsidieaanvraag bij de subsidieverstrekkende instantie.

• Toetsing aan overige (rand)voorwaarden en criteria die vanuit de subsidieregeling gesteld worden.

Z

Subsidieaanvraag

• Opstellen en indienen van subsidieaanvragen, waaronder projectomschrijvingen  en begrotingen. Ook een second opinion op een door uzelf opgestelde subsidie aanvraag behoort tot de mogelijkheden.

• Coördineren van alle formaliteiten die bij de aanvraag horen.

Z

Financiële en organisatorische fase

• Ondersteuen en adviseren bij het beantwoorden van aanvullende of controlerende vragen van de subsidieverstrekker naar aanleiding van de ingediende aanvraag.

• Opstellen van voortgangsrapportages en voorschotaanvragen.

• Indienen van tussentijdse declaraties en de einddeclaratie/eindrapportage voor een eventuele accountantscontrole.

Prior Subsidieadvies kan u desgewenst naast bovenstaande ook begeleiden en adviseren bij het opzetten van de beheerorganisatie en de projectadministratie.