Privacybeleid

1. Inleiding
Prior Subsidieadvies hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, opdrachtgevers, werknemers en zelfstandigen. Prior Subsidieadvies heeft daarom dit privacybeleid opgesteld. Prior Subsidieadvies behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacybeleid geeft Prior Subsidieadvies inzicht in hoe onze organisatie in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
In het kader van de uitoefening van haar dienstverlening wordt Prior Subsidieadvies er in bepaalde gevallen toe gebracht uw persoonsgegevens te verzamelen. Tenzij anders is vermeld, is Prior Subsidieadvies in dergelijke gevallen wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet zij er op toe dat deze handelingen plaatsvinden conform de bepalingen van de AVG. Indien wij in het kader van de uitvoer van onze dienstverlening genoodzaakt zijn uw gegevens te verwerken, zullen wij daartoe een verwerkersovereenkomst met u afsluiten.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
Onze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren wanneer u de website bezoekt. Van deze cookies worden de cookies die gecategoriseerd zijn als noodzakelijk op uw webbrowser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisonderdelen van de website. Wij gebruiken ook cookies van derden om te analyseren hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen opgeslagen met uw toestemming. U hebt de mogelijkheid om het plaatsen van deze cookies niet toe te staan, maar dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van uw gebruikerservaring op de website.

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website. Deze categorie bevat enkel de cookies die de basis- en veiligheidsfunctionaliteiten van de website mogelijk maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens.

Functionele cookies helpen ons bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, zoals het delen van berichten en pagina’s van de website op social mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen ons bij het verzamelen van informatie over statistieken, het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de bronwebsite, etc. Deze ‘Third Party cookies’ worden niet door de website zelf geplaatst, maar door derden zoals Facebook en Google Analytics. 

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen verwerken en bewaren wij uw gegevens:
• Als u Prior Subsidieadvies toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw medewerkers voor een of meer specifieke doeleinden in het kader van subsidieaanvragen of anderszins in lijn met onze dienstverlening.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Prior Subsidieadvies rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Prior Subsidieadvies is opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Prior Subsidieadvies en/of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw (persoons)gegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden adviesdiensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder subsidieadvies, bedrijfsadvies en strategisch advies. Prior Subsidieadvies gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op het gebied van subsidieadvies bij elkaar brengen.
• U te benaderen middels nieuwsbrieven met subsidie gerelateerde informatie en aanverwante diensten van Prior Subsidieadvies die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons systeem of dat van de subsidieverlener.
• De toepasbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid van de subsidie voor uw organisatie te kunnen beoordelen in verband met onze bemiddeling dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de tijdens onze dienstverlening verkregen informatie.
• Onze administratieve verplichtingen na te komen en te voldoen aan (vanuit de overheid) opgelegde voorwaarden.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van onze wederzijds overeengekomen opdracht.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Prior Subsidieadvies kan de onderstaande (persoonlijke) gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
Opdrachtgever
• NAW gegevens, KvK inschrijving, BTW / LB gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van uw organisatie.
Gegevens van uw medewerker(s) in het kader van de opdracht verstrekt aan Prior Subsidieadvies waaronder:
• Kopie identiteitsbewijzen
• Burgerservicenummers
• Loongegevens
• Arbeidscontractgegevens (o.a. datum in-/uit dienst)
• Functie en functie inhoud
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de subsidieaanvraag, alsmede andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden
Prior Subsidieadvies kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Prior Group, subsidieverstrekers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Prior Subsidieadvies, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SBeffect. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Clouddiensten
Wij maken voor de uitvoer van onze dienstverlening gebruik van een digitale cloudomgeving, die wij afnemen van SBeffect. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment telefonisch via +31(0)118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, of e-mail info@priorsubsidieadvies.nl, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
• Verwerking van uw gegevens beperken;
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via +31(0)118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, of e-mail info@priorsubsidieadvies.nl indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
• Recht om gegevens over te dragen;
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen telefonisch via +31(0)118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg of e-mail info@priorsubsidieadvies.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
• Recht om vergeten te worden;
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via +31(0)0118-674074 dan wel per brief, Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg, of e-mail info@priorsubsidieadvies.nl, verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
• Procedure, responstermijn en kosten;
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
Prior Subsidieadvies heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor telefonisch via +31(0)118-674074, per post Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg of e-mail info@priorsubsidieadvies.nl.

11. Beveiliging
Prior Subsidieadvies doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkende die namens haar diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, is Prior Subsidieadvies met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
Prior Subsidieadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Prior Subsidieadvies, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via; info@priorsubsidieadvies.nl
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Prior Subsidieadvies van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

14. Datalek
Is er sprake van of een vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via; info@priorsubsidieadvies.nl, via +31(0)118-674074 of per post Herculesweg 16, 4338 PL Middelburg.

15. Wijzigingen
Prior Subsidieadvies behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacybeleid heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Prior Subsidieadvies en een betrokkene.

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacybeleid en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Meer vragen? Neem gerust contact met ons op.