Zeeland in Stroomversnelling

Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) is een provinciale subsidieregeling die tot doel heeft de duurzame economische structuurversterking van Zeeland. Kennis en innovatie zijn daarbij belangrijke pijlers om te komen tot een sterk en bestendig vestigingsklimaat. Om structuurversterking te garanderen is de vorming van een consortium vereist.

De regeling kent twee onderdelen: Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen en Demonstratieprojecten en pilots.

Haalbaarheidsstudies en verkenningen
Als nog niet zeker is of een innovatief idee kans van slagen heeft, kunnen studies en verkenningen worden gedaan naar het technisch en economisch potentieel van een project. De haalbaarheidsstudie heeft als doel het in kaart brengen van kansen en risico’s om daarmee de besluitvorming te ondersteunen. Haalbaarheidsstudies en verkenningen kunnen vooraf gaan aan ZiS demonstratieprojecten en pilots.

Demonstratieprojecten en pilots
Consortia die een innovatief product, dienst of proces ontwikkelen en deze testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik komen in aanmerking voor subsidie. Voorbeelden zijn prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Wie kan subsidie aanvragen?
Zeeuwse consortia (samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) kunnen subsidie aanvragen. Het consortium moet werkzaam zijn binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren:
– Havens en Logistiek
– Industrie en Maintenance
– Water en energie
– Vrijetijdseconomie
– Agrofood en Seafood
– Zorg en Onderwijs

De projecten dienen bij te dragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Centrale thema’s zijn kennis en innovatie, energietransitie, circulaire en biobased economie en verbetering van het vestigingsklimaat.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De subsidie voor haalbaarheidsstudies bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Voor demonstratieprojecten geldt dat het subsidiepercentage per project maximaal 40% van de totale kosten bedraagt en maximaal € 200.000 is.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Van 6 oktober 2023 tot en met 19 januari 2024 konden aanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten worden ingediend. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2024 een nieuwe aanvraagronde zal zijn. In onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de exacte openstellingsdata.