GLB/NSP

GLB staat voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanuit de Europese Unie is opgesteld. Om aanspraak te maken op Europees geld om dit beleid uit te voeren, heeft Nederland het Nationaal Strategisch Plan (NSP) uitgewerkt. In het NSP wordt de Nederlandse bijdrage aan het GLB nader omschreven. Het doel van GLB/NSP is het ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van de agrarische sector, in lijn met nationale en internationale doelstellingen op gebied van biodiversiteit, natuur, landschap en water. Door aan deze doelen bij te dragen, wordt de agrarische sector toekomstbestendig en is haar concurrentiepositie verstevigd. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. Het NSP is de opvolger van het POP3-programma dat liep tot 31 december 2022.

Binnen GLB/NSP staan de volgende thema’s centraal die elk hun eigen subsidieprogramma’s kennen:
– innovatie en modernisering
– biodiversiteit, natuur en landschap
– water
– jonge landbouwers (JOLA)
– LEADER (leefbaarheid en vitalisering)

Het aanvragen van NSP-subsidie loopt via de provincies. Voorwaarden voor subsidieverlening kunnen daarom per regio verschillen.

Wie kan subsidie aanvragen?
De doelgroep voor NSP-subsidie verschilt per thema en openstelling. Partijen die in aanmerking komen zijn: agrariërs, grondeigenaren en -gebruikers, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties, (semi)overheden, stichtingen en verenigingen, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie en het subsidiepercentage verschillen per thema. Afhankelijk van het subsidieprogramma en projecteigenschappen kan de subsidie oplopen tot wel 100% van de subsidiabele kosten.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Elk subsidieprogramma binnen NSP kent zijn eigen openstellingsperiode. Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata in onze nieuwsbrief.