POP3

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het subsidieprogramma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het doel van POP3 is het ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van de agrarische sector, in lijn met nationale en internationale doelstellingen op gebied van biodiversiteit, natuur, landschap en water. Door aan deze doelen bij te dragen, wordt de agrarische sector toekomstbestendig en is haar concurrentiepositie verstevigd. Daarnaast is er geld beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.

Binnen POP3 staan de volgende thema’s centraal die elk hun eigen subsidieprogramma’s kennen:
– innovatie en modernisering
– biodiversiteit, natuur en landschap
– water
– jonge landbouwers (JOLA)
– LEADER (leefbaarheid en vitalisering)

Het aanvragen van POP3-subsidie loopt via de provincies. Voorwaarden voor subsidieverlening kunnen daarom per regio verschillen.Technisch wetenschappelijk onderzoek is een onderzoeksproject waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op fysica, chemie, bio- of productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie. Wetenschappelijk onderzoek is verklarend en voorgenomen.

Wie kan subsidie aanvragen?
De doelgroep voor POP3-subsidie verschilt per thema en openstelling. Partijen die in aanmerking komen zijn: agrariërs, grondeigenaren en -gebruikers, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties, (semi)overheden, stichtingen en verenigingen, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie en het subsidiepercentage verschillen per thema. Afhankelijk van het subsidieprogramma en projecteigenschappen kan de subsidie oplopen tot wel 100% van de subsidiabele kosten.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Elk subsidieprogramma binnen POP3 kent zijn eigen openstellingsperiode. Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata in onze nieuwsbrief.