In december worden er twee subsidieregelingen opengesteld vanuit het Europees Economisch Herstelfonds (EHF). Het totale budget is € 52,4 miljoen. De middelen worden besteed aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De EHF dient als tegemoetkoming voor de landbouwsector en het platteland.

Er zijn 2 regelingen uitgewerkt en ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie:

 1. een ‘Investeringsregeling Groen-economisch herstel’;
 2. een ‘Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel’.

Investeringsregeling Groen-economisch herstel

De investeringsregeling is bedoeld voor alle agrarische sectoren. Landbouwers kunnen subsidie krijgen voor investeringen die betrekking hebben op:

 1. precisielandbouw en smart farming;
 2. digitalisering;
 3. water, droogte of verzilting;
 4. duurzame bedrijfsvoering;
 5. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Het EHF is een eenmalig fonds met een bijzonder karakter. Aanvragers kunnen een subsidie van 60% ontvangen! Voor jonge landbouwers geldt bovendien een extra opslag van 15% waarmee zij een subsidie van 75% kunnen krijgen!

Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel

Met deze regeling wordt subsidie verstrekt aan projecten en samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector. De regelingis bedoeld voor samenwerkingsverbanden bestaande uit verschillende actoren in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Bij deze samenwerkingsverbanden is in ieder geval tenminste één landbouwbedrijf betrokken.

De regeling bestaat uit 5 projectcategorieën, gericht op:

 1. Het ondersteunen van duurzame waardeketens waarbij een landbouwer samen met een marktpartij een (deel van een) keten (door)ontwikkelt, van idee tot marktrijp concept of product;
 2. Het ondersteunen van innovatieve digitalisering gericht op het meten van resultaten in de kringlooplandbouw en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor nieuwe teeltsystemen en natuur inclusieve landbouw;
 3. Het ondersteunen van gebiedsgerichte pilots gericht op regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging in de bodem als verdienmodel in de koolstoflandbouw;
 4. Het ondersteunen van sectorale initiatieven binnen de landbouw ter versterking van de regierol van de primaire sector bij het verduurzamen van het voedselsysteem;
 5. Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden gericht op managementmaatregelen ter beperking van de ammoniakemissie.
RegelingSubsidie voorPercentageMaximum subsidieOpenstellingSystematiek
POP3-Investeringsregeling (i.h.k.v. EU Economisch herstelfonds)€ 35 miljoen is beschikbaar voor diverse investeringen 60% van de investeringskosten (+15% voor jonge landbouwers)Minimaal € 25.000 – Maximaal € 150.000vanaf 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022, 17.00 uur.Tender
POP3-Samenwerking  (i.h.k.v. EU Economisch herstelfonds)De regeling bestaat uit 5 categorieënDiverse percentagesMinimaal € 100.000 – Maximaal € 500.000   (voor gebiedsgerichte pilots geldt minimaal € 300.000 en maximaal € 2.000.000)Circa 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022Tender

Meer weten over deze of andere subsidieregelingen? Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag.