De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk. Deze groepen vinden moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. De specifieke Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) stimuleert gemeenten om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen.

Onder aandachtsgroepen worden de volgende groepen verstaan:

  • arbeidsmigranten
  • statushouders
  • woonwagenbewoners
  • dak- en thuisloze mensen
  • studenten
  • andere spoedzoekers

De aanvraagperiode loopt van 28 oktober 2021 09.00 uur tot en met 25 november 2021 17.00 uur.

Het totale budget voor deze specifieke uitkering is € 31 miljoen (inclusief bts, exclusief uitvoeringskosten). U als aanvrager ontvangt maximaal een bedrag van € 1 miljoen. De specifieke uitkering bedraagt maximaal € 5.000 per te realiseren woonruimte . Maximaal € 2.500 per te realiseren verblijfsruimte. U mag de btw verrekenen met het btw-compensatiefonds.

Voorwaarden bij deze regeling:

Deze regeling geldt voor woonruimten en verblijfsruimten. Bij woonruimten gaat het om huurwoningen met een redelijke huurprijs die onder de 2e-aftoppingsgrens ligt. Verblijfsruimten worden gebruikt door arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland zijn. De huurprijs voor deze verblijfsruimten mag maximaal € 100 per persoon per week zijn.

Met de uitkering realiseert u als gemeente extra woon- of verblijfsruimten. Door nieuwe woningen te bouwen, maar ook door transformatie van bijvoorbeeld kantoorruimte. Deze regeling geeft geen uitkering voor het om- of verbouwen van bestaande woningen.

Wilt u de openbare ruimte verbeteren? Ook dat valt binnen deze regeling als de kosten daarvan volledig toerekenbaar zijn aan het realiseren van de woon- en verblijfsruimten. Denk hierbij aan het aanleggen van een trottoir, parkeerplaatsen, een groenstrook of park. Of het plaatsen van een fietsenstalling.

De woon- of verblijfsruimten mogen deel uitmaken van een gemengd project, waarin ook mensen wonen die niet onder de aandachtsgroepen vallen. Let wel: deze uitkering is dan alleen te gebruiken voor het deel dat bestemd is voor de aandachtsgroepen.

Voor alle opgevoerde kosten geldt dat ze nog niet (volledig) gedekt mogen zijn door bestaande financiële middelen van de gemeente of derden. De kosten dragen aantoonbaar bij aan de bouw van de woon- of verblijfsruimten en zijn hiervoor noodzakelijk.

U begint de bouw of transformatie binnen 2 jaar nadat u de uitkering krijgt. U bent binnen 5 jaar klaar. Daarna zijn de ruimten waarvoor u de uitkering krijgt, minstens 10 jaar bestemd voor de aandachtsgroepen.

U ontving voor dit project tot slot geen uitkering uit de Woningbouwimpuls, het Volkshuisvestingsfonds of de Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen.

Benieuwd of u als gemeente gebruik kunt maken van deze regeling? Neem contact met ons op!