Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan worden aangevraagd door een  samenwerking van minimaal twee partijen, waaronder ten minste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een bedrijf). De aanvrager moet in Zeeland gevestigd zijn. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoeken of pilotprojecten:

 • Die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor (potentiele) werknemers om zich in Zeeland te vestigen; en
 • Die gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening (bijvoorbeeld sociaal, cultureel, zorg en onderwijs) of de bereikbaarheid van de voorzieningen;
 • En waarbij een onderzoek of werkwijze wordt ontwikkeld die overdraagbaar is.
Voorwaarden:
 • De vraag vanuit de (potentiële) werknemer staat centraal.
 • De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
 • Het project heeft een bovenlokaal effect: dat wil zeggen dat het zijn neerslag in tenminste twee gemeenten heeft.
 • Het project sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen.
 • De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) partijen die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.
 • Het onderzoek of pilotproject behoort niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager. Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking tot subsidie.
 • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats middel een zogeheten tenderprocedure. De aanvragen worden daarbij gerangschikt, waarbij de kwalitatief beste aanvragen het hoogst eindigen en met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafon is bereikt.
 • De onderzoeken en pilotprojecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de openstelling worden gestart. Onderzoeken moeten binnen 18 maanden na sluiting van de openstelling worden gerealiseerd. Pilotprojecten binnen 24 maanden.

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling heeft momenteel 2 openstellingen:

 • haalbaarheidsstudies en verkenningen

Openstelling: 24 september 2021 9.00 tot 17 december 2021 17.00 uur
Totaal beschikbare subsidie € 700.000
Subsidie percentage 50%
Subsidie per project minimaal € 10.000 en maximaal €50.000

 • demonstratieprojecten en pilots

Openstelling: 24 september 2021 9.00 tot 21 januari 2022 17.00 uur
Totaal beschikbare subsidie € 800.000
Subsidie percentage 40%
Subsidie per project maximaal €200.000

Meer weten over deze regeling? Neem contact met ons op. Wij informeren u graag!